AutoCAD 2013家具设计绘图笔记(光盘文件)

 

本套视频教程为随书光盘内容,没有作任何删减,保持原封不动的。里面有些顺序以2或别的数字开头,有人会问是不是刻漏了,原因是书本教程第一节讲概念的为多,就不会有实例教程,实例教程一般第二章节或第三章节开始才有。

教程目录:

├── 视频/
│ ├── 02/
│ │ └── 家具样板文件的创建.avi
│ ├── 03/
│ │ ├── 茶几安装图的绘制.avi
│ │ ├── 茶几三视图的绘制.avi
│ │ ├── 茶几透视图的绘制.avi
│ │ ├── 茶几整体模型图的绘制.avi
│ │ ├── 底板的绘制.avi
│ │ ├── 底板模型图的绘制.avi
│ │ ├── 垫条的绘制.avi
│ │ ├── 垫条模型图的绘制.avi
│ │ ├── 弧形面板条的绘制.avi
│ │ ├── 弧形面板条模型图的绘制.avi
│ │ ├── 拉板的绘制.avi
│ │ ├── 拉板模型图的绘制.avi
│ │ ├── 面板的绘制.avi
│ │ ├── 面板模型图的绘制.avi
│ │ ├── 实木脚的绘制.avi
│ │ ├── 实木脚模型图的绘制.avi
│ │ ├── 直角面板条的绘制.avi
│ │ └── 直角面板条模型图的绘制.avi
│ ├── 04/
│ │ ├── 抽面板模型图的绘制.avi
│ │ ├── 前侧条的绘制.avi
│ │ ├── 前侧条模型图的绘制.avi
│ │ ├── 上侧条模型图的绘制.avi
│ │ ├── 文件柜安装图的绘制.jiami
│ │ ├── 文件柜模型图的绘制.avi
│ │ ├── 文件柜三视图的绘制.avi
│ │ ├── 文件柜透视图的绘制.avi
│ │ ├── 中侧板的绘制.avi
│ │ └── 中侧板模型图的绘制.avi
│ ├── 05/
│ │ ├── 门板模型图的绘制.avi
│ │ ├── 衣柜安装图的绘制.avi
│ │ ├── 衣柜模型图的绘制.avi
│ │ ├── 衣柜三视图的绘制.jiami
│ │ ├── 衣柜透视图的绘制.avi
│ │ ├── 左侧板的绘制.avi
│ │ └── 左侧板模型图的绘制.avi
│ ├── 06/
│ │ ├── 电视柜安装图的绘制.avi
│ │ ├── 电视柜模型图的绘制.avi
│ │ ├── 铝框门玻模型图的绘制.avi
│ │ ├── 面板模型图的绘制.avi
│ │ ├── 左侧板的绘制.avi
│ │ └── 左侧板模型图的绘制.avi
│ ├── 07/
│ │ ├── 出线板的绘制.avi
│ │ ├── 中抽的绘制.avi
│ │ ├── 中抽模型图的绘制.avi
│ │ ├── 主台安装图的绘制.avi
│ │ ├── 主台档板的绘制.avi
│ │ ├── 主台档板模型图的绘制.avi
│ │ ├── 主台面板的绘制.avi
│ │ ├── 主台面板模型图的绘制.jiami
│ │ ├── 主台模型图的绘制.avi
│ │ ├── 主台三视图的绘制.avi
│ │ ├── 主台台脚的绘制.avi
│ │ ├── 主台台脚模型图的绘制.avi
│ │ └── 主台透视图的绘制.avi
├── 案例/
│ ├── 02/
│ │ └── 家具样板.dwt
│ ├── 03/
│ │ ├── 茶几三视图.dwg
│ │ ├── 茶几透视图.dwg
│ │ ├── 底板.dwg
│ │ ├── 底板模型图.dwg
│ │ ├── 垫条.dwg
│ │ ├── 垫条模型图.dwg
│ │ ├── 弧形面板条.dwg
│ │ ├── 弧形面板条模型图.dwg
│ │ ├── 家具样板.dwt
│ │ ├── 拉板.dwg
│ │ ├── 拉板模型图.dwg
│ │ ├── 面板.dwg
│ │ ├── 实木脚.dwg
│ │ └── 直角面板条模型图.dwg
│ ├── 04/
│ │ ├── Drawing3.dwl
│ │ ├── Drawing3.dwl2
│ │ ├── 背板.dwg
│ │ ├── 背板模型图.dwg
│ │ ├── 抽侧板.dwg
│ │ ├── 抽侧板模型图.dwg
│ │ ├── 抽底板.dwg
│ │ ├── 抽底板模型图.dwg
│ │ ├── 抽面板.dwg
│ │ ├── 抽面板模型图.dwg
│ │ ├── 抽面板上条.dwg
│ │ ├── 抽面板上条模型图.dwg
│ │ ├── 抽尾板.dwg
│ │ ├── 抽尾板模型图.dwg
│ │ ├── 底板.dwg
│ │ ├── 底板模型图.dwg
│ │ ├── 后侧条.dwg
│ │ ├── 后侧条模型图.dwg
│ │ ├── 家具样板.dwt
│ │ ├── 脚条.dwg
│ │ ├── 脚条模型图.dwg
│ │ ├── 面板.dwg
│ │ ├── 面板模型图.dwg
│ │ ├── 面板前条.dwg
│ │ ├── 面板前条模型图.dwg
│ │ ├── 前侧条.dwg
│ │ ├── 前侧条模型图.dwg
│ │ ├── 上侧条.dwg
│ │ ├── 上侧条模型图.dwg
│ │ ├── 文件柜安装图.dwg
│ │ ├── 文件柜模型图.dwg
│ │ ├── 文件柜模型图_recover.dwg
│ │ ├── 文件柜三视图.dwg
│ │ ├── 文件柜透视图.dwg
│ │ ├── 中侧板.dwg
│ │ ├── 中侧板模型图.dwg
│ │ ├── 中拉条.dwg
│ │ └── 中拉条模型图.dwg
│ ├── 05/
│ │ ├── 背板.dwg
│ │ ├── 背板模型图.dwg
│ │ ├── 层板.dwg
│ │ ├── 层板模型图.dwg
│ │ ├── 底板.dwg
│ │ ├── 底板模型图.dwg
│ │ ├── 顶板.dwg
│ │ ├── 顶板模型图.dwg
│ │ ├── 家具样板.dwt
│ │ ├── 裤架侧条.dwg
│ │ ├── 裤架侧条模型图.dwg
│ │ ├── 裤架后条.dwg
│ │ ├── 裤架后条模型图.dwg
│ │ ├── 裤架拉条.dwg
│ │ ├── 裤架拉条模型图.dwg
│ │ ├── 裤架中条.dwg
│ │ ├── 裤架中条模型图.dwg
│ │ ├── 门板.dwg
│ │ ├── 门板模型图.dwg
│ │ ├── 内柜侧板.dwg
│ │ ├── 内柜侧板模型图.dwg
│ │ ├── 内柜侧条.dwg
│ │ ├── 内柜侧条模型图.dwg
│ │ ├── 内柜抽侧板.dwg
│ │ ├── 内柜抽侧板模型图.dwg
│ │ ├── 内柜抽底板.dwg
│ │ ├── 内柜抽底板模型图.dwg
│ │ ├── 内柜抽面板.dwg
│ │ ├── 内柜抽面板模型图.dwg
│ │ ├── 内柜抽尾板.dwg
│ │ ├── 内柜抽尾板模型图.dwg
│ │ ├── 内柜面板.dwg
│ │ ├── 内柜面板模型图.dwg
│ │ ├── 前脚条.dwg
│ │ ├── 前脚条模型图.dwg
│ │ ├── 衣柜安装图.dwg
│ │ ├── 衣柜三视图.dwg
│ │ ├── 衣柜整体模型图.dwg
│ │ ├── 衣柜整体透视图.dwg
│ │ ├── 左侧板.dwg
│ │ └── 左侧板模型图.dwg
│ ├── 06/
│ │ ├── 背板.dwg
│ │ ├── 背板模型图.dwg
│ │ ├── 底板.dwg
│ │ ├── 底板模型图.dwg
│ │ ├── 电视柜安装图.dwg
│ │ ├── 电视柜模型图.dwg
│ │ ├── 电视柜三视图.dwg
│ │ ├── 电视柜透视图.dwg
│ │ ├── 家具样板.dwt
│ │ ├── 铝框门玻.dwg
│ │ ├── 铝框门玻模型图.dwg
│ │ ├── 面板.dwg
│ │ ├── 面板玻璃.dwg
│ │ ├── 面板玻璃模型图.dwg
│ │ ├── 面板模型图.dwg
│ │ ├── 前脚条.dwg
│ │ ├── 前脚条模型图.dwg
│ │ ├── 中侧板.dwg
│ │ ├── 中侧板模型图.dwg
│ │ ├── 左侧板.dwg
│ │ └── 左侧板模型图.dwg
│ ├── 07/
│ │ ├── Drawing3.dwl
│ │ ├── Drawing3.dwl2
│ │ ├── 班台整体模型图.dwg
│ │ ├── 长柜安装图.dwg
│ │ ├── 长柜三视图.dwg
│ │ ├── 长柜透视图.dwg
│ │ ├── 出线板.dwg
│ │ ├── 出线板模型图.dwg
│ │ ├── 家具样板.dwt
│ │ ├── 皮板芯.dwg
│ │ ├── 皮板芯模型图.dwg
│ │ ├── 小柜安装图.dwg
│ │ ├── 小柜三视图.dwg
│ │ ├── 小柜透视图.dwg
│ │ ├── 中抽.dwg
│ │ ├── 中抽模型图.dwg
│ │ ├── 主台安装图.dwg
│ │ ├── 主台档板.dwg
│ │ ├── 主台档板模型图.dwg
│ │ ├── 主台面板.dwg
│ │ ├── 主台面板模型图.dwg
│ │ ├── 主台模型图.dwg
│ │ ├── 主台三视图.dwg
│ │ ├── 主台台脚.dwg
│ │ ├── 主台台脚模型图.dwg
│ │ └── 主台透视图.dwg
├── 加密使用必看/
│ ├── hupang0318-淘宝店.url
│ ├── 必看--加密视频使用方法.txt
│ ├── 多彩凝冰-淘宝店.url
│ └── 专用播放器.exe
└── 本套视频教程为随书光盘内容,没有作任何删减,保持原封不动的。.txt

AutoCAD 2013家具设计绘图笔记(光盘文件) 设计教程 第1张

相关下载

点击下载

参与评论